Miễn trừ trách nhiệm

1. Miễn trừ trách nhiệm thông tin:
a. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin được đăng trên blog “Phần Mềm Trọn Đời” là chính xác và cập nhật, chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm hay cam kết nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc độ hoàn thiện của thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc sử dụng thông tin này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc quyết định nào mà bạn thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trên blog. Bạn nên tư vấn và xác minh thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trước khi áp dụng vào tình huống cụ thể.

2. Miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật:
a. Chúng tôi không đảm bảo rằng blog “Phần Mềm Trọn Đời” sẽ luôn hoạt động một cách liên tục, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc sự cố kỹ thuật nào có thể xảy ra với blog.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát dữ liệu nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng blog “Phần Mềm Trọn Đời”. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc sao lưu và bảo vệ dữ liệu của mình.

3. Miễn trừ trách nhiệm về liên kết:
Blog “Phần Mềm Trọn Đời” có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết đến trang web bên thứ ba là do ý muốn và rủi ro của bạn.

4. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý:
a. Trong phạm vi tối đa cho phép theo pháp luật, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng blog “Phần Mềm Trọn Đời”, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả.

b. Mọi hạn chế, miễn trừ trách nhiệm và giới hạn được nêu trong phần miễn trừ trách nhiệm này áp dụng đến tối đa mức cho phép theo pháp luật hiện hành.

Vui lòng đọc và hiểu rõ các miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng blog “Phần Mềm Trọn Đời”. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,
Phần Mềm Trọn Đời