Lưu trữ thẻ: Temis.csdl.edu.vn đăng nhập

[HD] Chi tiết đăng nhập, đánh giá GVPT trên Temis.csdl.edu.vn

[HD] Chi tiết đăng nhập, đánh giá GVPT trên Temis.csdl.edu.vn

TEMIS, một hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đã nổi tiếng với việc thu thập thông tin và tạo báo cáo chi tiết về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và đánh giá chất lượng giáo dục theo […]